CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU PRIN ISTORIE
19 iunie 2015
Daniel
24 august 2015

CUNOAŞTEREA DE DUMNEZEU

CUNOSC
CUNOSC
CUNOSC(2).DOC
54.5 KiB
190 Downloads
Details
 

CUNOAŞTEREA DE DUMNEZEU

 

TEMA 1 A

 

Multe sunt căile prin care Dumnezeu caută să ni se descopere şi să ne aducă astfel în comuniune cu El.

Natura vorbeşte fără încetare priceperii, înţelegerii noastre. Inima care se deschide larg va fi impresionată de dragostea şi slava lui Dumnezeuaşa cum sunt ele descoperite în lucrările mâinilor Sale.Urechea care se pleacă şi ascultă poate înţelege cele ce Dumnezeu ne transmite prin lucrurile din natură.

Mântuitorul nostru lega preţioasele Sale învăţături de lucrurile din natură.Copacii, păsările, florile din văi, dealurile, lacurile şi cerul frumos ca şi întâmplările şi împrejurările vieţii de fiecare zi, toate erau puse în legătură cu Cuvântul adevărului, pentru ca astfel, învăţăturile Sale să poată fi mereu vii în minte, chiar în mijlocul grijilor şi preocupărilor noastre.

Domnul este iubitor de frumos şi mai presus de orice atracţie exterioară iubeşte frumu-

seţea caracterului.El doreşte ca noi să cultivăm în Biserică,în cămin,în societate,curăţia şi simplitatea,acest farmec tăcut al florilor.

De la stele care  îşi urmează de veacuri cursul rânduit lor, fără urme prin spaţiu,până la cea mai mică particulă,toate lucrurile din natură ascultă de voinţa Creatorului.El se îngrijeşte de toate şi susţine tot ceea ce a creat.

El care susţine lumile nenumărate în imensitatea spaţiului,Se îngrijeşte în acelaşi timp

de nevoile vrăbiuţei,care-şi ciripeşte fără teamă modestul său cântec.

 

TEMA 1 B

 

Când oamenii pornesc la istovitoarea lor muncă zilnică,ca şi atunci când se pleacă în

rugăciune,când se culcă seara,sau când se trezesc dimineaţa,când cel bogat de bucură în palatul său,sau când cel sărac îşi adună copiii în jurul mesei modeste,şi unii şi alţii sunt în atenţia veghetoate a Tatălui nostru ceresc.Nu se varsă nici o lacrimă fără ca Dumnezeu să nu fi luat la cunoştinţă de ea;nu există zâmbet pe care El să nu-l fi văzut.

Poeţii şi naturaliştii au de spus multe lucruri despre natură,dar creştinul este cel ce se bucură pe deplin de frumuseţea pământului şi o apreciază la înalta ei valoare,pentru că

el le priveşte ca pe expresii ale iubirii lui Dumnezeu faţă de om,înţelegând iubirea Lui şi-n floare şi în copac.

Când fiinţa ta se desfată la privirea frumuseţii plină de atracţie a pământului,gândeşte-te la Noul Pământ,care niciodată nu va mai cunoaşte atmosfera înnăbuşitoare a păcatului şi a morţii,şi unde faţa naturii nu va mai purta deloc umbra blestemului.

În diferite daruri pe care Dumnezeu le-a aşezat în natură,noi nu putem vedea decât cea

mai slabă licărire a slavei Sale.Căci este scris :<Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut,urechea nu le-a auzit,şi la inima omului nu s-au suit,aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pen-

tru cei ce-L iubesc!> (1 Cor.2:9)

Dacă noi am crede acestea pe deplin,atunci toate îngrijorările noastre ne-întemeiate ar dispărea.Viaţa noastră n-ar mai fi plină de dezamăgiri,pentru că orice lucru,mare sau mic,ar fi aşezat în mâinile lui Dumnezeu,care nu est pus în încurcătură nici de mulţimea îngrijorărilor nici

de dificultatea lor.Atunci ne-am bucura pe deplin de o pace interioară.

Mântuitorul ne vorbeşte:

<Vă dau pacea Mea,vă las pacea Mea.Să nu vi se tulbure inima,nici să vi se înspăimân-

te.> (Ioan 14:27)

<Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele,până la sfârşitul veacului.>(Matei 28:20)

 

 

TEMA 2

Dumnezeu se descoperă prin Cuvântul Său,.

Umpleţi inima cu Cuvântul lui Dumnezeu!El este apa vie care stinge setea ta

arzătoare.Domnul Hristos spune despre Scripturile Vechiului Testament – şi     cu atât

mai mult este valabil pentru cele ale Noului Testament-că  <ele mărturisesc   despre

Mine>,Cel ce este Răscumpărătorul,Cel sprre care sunt îndreptate toate speranţele

noastre privind viaţa veşnică.

Da,întreaga Biblie ne vorbeşte despre Hristos.Astfel Dumnezeu ni se descoperă

prin Fiul Său ,întrupat spre a ne arăta pe Dumnezeu Tatăl.

De la primul raport cu privire la Creaţiune-<nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El >(Ioan 1:3)- şi până la făgăduinţa cea mai de pe urmă – <Iată,Eu vin curând!> (Apoc.22:12),noi citim despre lucrările Sale şi ascultăm vocea Sa.

El este pâinea vie ce s-a coborât din cer.El este Lumina lumii.Lucrarea mântuirii este

tema asupra căreia îngerii doresc să privească,s-o cunoască;ea va constitui ştiinţa şi cântul celor mântuiţi de-a lungul veacurilor nesfârşite.Iubirea infinită şi mila Domnului Hristos,sacrificiul făcut în favoarea noastră,cer din partea noastră cea mai serioasă şi solemnă cugetare.

Cu cât cugetele noastre se vor ocupa mai mult de Domnul păcii,cu atât mai mult vom

vorbi şi altora despre El şi-L vom reprezenta în lume prin viaţa noastră.

Biblia n-a fost scrisă doar pentru cei învăţaţi,ci,deopotrivă,este destinată oamenilor de

rând.Marile adevăruri necesare pentru mântuirea noastră ne sunt prezentate tot aşa de clar ca

şi lumina zilei.Deci,nimeni nu va fi dus în rătăcire şi nu va pierde cărarea,cu excepţia celor ce

urmează propria lor judecată,în loc să urmeze voinţa Domului,atât de clar descoperită în Cu-

vântul Său.

Dacă vom îngădui altora să gândească pentru noi,atunci vom avea energii intelectuale

slabe,capacităţi cu totul scăzute.Dacă Cuvântul Domnului ar fi studiat şi respectataşa cum se cuvine,atunci noi am fi un spectacol pentru Biserică,pentru lume şi chiar pentru îngeri!

Nu vom putea obţine înţelepciune cerească,ca mare premiu al alergării noastre,fără

o cercetare serioasă şi fără făfă un studiu însoţit de rugăciune.

Unele părţi din Scriptură sunt cu adevărat prea clare pentru a fi înţelese greşit,dar sunt şi părţi în care înţelesul nu se află la suprafaţă.

După cum minerul descoperă filoanele de aur ascunse în sânul pământului,tot astfel,cel ce cercetează cu perseverenţă,în smerenie şi în rugă se va bucura de aceste comori ascunse,

care vor fi scoase la suprafaţă prin puterea Duhului Sfânt.Cercetătorul neglijent este lipsit de asemenea bucurii.

Cuvintele inspiraţiei divine,bine cumpănite în inimă,vor fi asemenea unor pâraie,tâşnite din izvorul vieţii veşnice şi curgând spre viaţa veşnică.

Căci în Ieremia 33:3 este scris:

<CHEMĂ-MĂ Şi-ŢI VOI RĂSPUNDE,Şi-ŢI VOI VESTI LUCRURI MARI,LUCRURI ASCUNSE

PE CARE NU LE CUNOŞTI!>

        TEMA 3

 

Dumnezeu se descoperă prin Providenţa Sa,prin revelarea Sa în mod personal în

vieţile noastre.El se implică adânc în cunoaşterea noastră,şi ne conduce spre a înţelege

voinţa Sa.

Viaţa creştinului este adesea plină de primejdii şi împlinirea datoriei pare foarte grea.Inchipuirea ne zugrăveşte pieirea care ne stă înainte,dar şi scavia şi moartea dinapoia noastră.

Şi totuşi vocea lui Dumenzeu ne porunceşte lămurit:<Mergi înainte!>Noi trebuie să

ascultăm de această poruncă,chiar când ochii noştri n-ar putea pătrunde cu privirea întuneri-

cul din jur,şi chiar când valurile reci ne-ar înconjura picioarele aşa cum a simţit poporul condus

de Dumnezeu prin Moise,la ieşirea din ţara Egiptului.

Piedicile care se opun la înaintarea nostră nu vor dispărea niciodată în faţa unui spirit îndoielnic şi nehotărât.Cei ca aşteaptă cu ascultarea până ce va dispărea orice urmă de îndoială şi nesiguranţă,şi până ce nici o primejdie de insuucces nu va mai rămâne,aceia nu vor mai asculta niciodată.

Adevărata cunoaştere de Dumnezeu,atât cât este îngăduit omului să cunoască,nu poate fi separată de credinţă,nici de .

Necredinţa şopteşte:<Să aşteptăm până vor dispărea piedicile şi până ce vom vedea lămurit calea înaintea noastră!>,dar credinţa conduce înainte,cu curaj,toate le nădăjduieşte şi toate le crede.

Norul,care pentru egipteni era un zid întunecos,era pentru evrei un mare fluviu de lumină,care lumina în întuneric peste toată tabăra şi arunca razele sale pe calea ce era de urmat.Acelaşi nor,care în plaga a 9-a a fost o mare groază pentru egipteni,a fost pentru Moise

unul din elementele minunate pe care le-a putut  distinge atunci când slava lui Dumnezeu

a trecut înaintea lui.

Astfel,Providenţa aduce celui necredincios întuneric şi disperare,în timp ce pentru sufletele încrezătoare este lumină şi pace deplină.

Cărarea pe care poate conduce Dumnezeu poate să treacă prin pustiu sau prin mare

dar este o cale sigură.

A cunoaşte voinţa Sa presupune însă a renunţa la pretenţia noastră de înţelepciune.

Inseamnă a căuta în umilinţă să ascultăm glasul Domnului.A trăi în armonie cu ceea

ce El ne spune şi a arăta altora lumina Evangheliei în vieţile noastre.

Dumnezeu se descoperă prin gingăşia relaţiilor interrumane,căutând căi delicate de a

pătrunde la inima omului şi a-L ajuta în alegerea drumului cel bun.

El este Bun si Iubitor.El ne iubeşte pe fiecare în parte cu o iubire nemăsurată.Să ne

bucurăm de harul Său minunat şi să-i mulţumim!

 

TEMA 4

 

1-Cine a crezut în ceea ce ni se vestise?Cine a cunoscut braţul Domnului?

 

2-Unde este înţeleptul?Unde este cărturarul?Unde este vorbăreţul veacului acestuia?N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia?Căci ,întucât lumea în înţelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu,Dumnezeu a găsit cu cale să mântuias-

că pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.

 

1-Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii,şi slăbiciunea lui Dumnezeu

este mai tare decât oamenii.Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de ruşine pe cele tari.

 

2.-Pentru ca credinţa noastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilo,ci pe puterea lui

Dumnezeu.Cei necuraţi şi necredincioşi se laudă că-L cunosc pe Dumnezeu,dar cu faptele îl

tăgăduiesc căci sunt o ocară,nesupuşi şi netrebnici pentru orice faptă bună.

 

1.-S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit.

 

2.-Tu,însă,vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă.

 

1.-Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia:leagă-ţi-le de gât ,scrie-le pe tăbliţa inimii tale.Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă,înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oameni-

lor.

 

2.-Încrede-te în Domnul din toată inima ta,şi nu te bizui pe înţelepciunea ta.

 

1.-Dumnezeu tună cu glasul lui în chip minunat;face lucruri mari pe care noi nu le înţelegem.

Înţelegi tu plutirea norilor,minunile Aceluia a cărui ştiinţă este desăvârşită?

 

2.-Poţi tu să întinzi cerurile ca El,tari ca o oglindă turnată?Pe Cel Atotputenic nu-l putem ajunge căci este mare în tărie,dar dreptul şi dreptatea deplină El nu le frânge.

 

1.-De aceea oamenii trebuie să se teamă de El;El nu-şi îndreaptă privirile spre cei ce se cred

înţelepţi.

 

2.-Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia ş cu o amăgire deşartă,după datina oamenilor,după învăţăturile începătoare ale lumii,şi nu după Hristos.

 

1.-Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor lui.

Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi!Cine a făcut aceste lucruri?Cine a făcut să meargă după număr

în şir oştirea lor?El le cheamă pe toate pe nume;aşa de mare e puterea şi tăria Lui că una nu

lipseşte.

 

2.-El iubeşte dreptatea şi  neprihănirea;bunătatea Domnului umple pământul.

 

1.-Gustaţi şi vedeţi ce Bun este Domnul!Ferice de omul care se încrede în El.

 

2.-Cine este înţelept să ia aminte la aceste lucruri şi să ia seama la bunătăţile Domnului.

 

1.-Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească,ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt,întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.

 

2.-Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învăţătură?

N-a cunoscut nici unul din fruntaşii veacului acestuia,căci dacă ar fi cunoscut n-ar fi răstignit pe Domnul slavei…

 

1.-Dacă mărturiseşti,deci,cu gura ta,pe Isus ca Domn,şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu

l-a înviat din morţi,vei fi mântuit.

 

2.-Şi viaţa veşnică este aceasta:să Te cunoască pe Tine,Singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.

 

1.-Harul şi pacea să fie înmulţite prin cunoşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos!Dumnezeiasca Lui putere ne-a  dăruit tot ce priveşte evlavia,prin cunoaşterea Celui

ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui.

 

2.-Să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea,lungimea,adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos,care întrece orice cunoştinţă,ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

 

1.-Eu Sunt ALFA şi OMEGA,Inceputul şi Sfârşitul,zice Domnul Dumnezeu,Cel ce ESTE ,Cel ce

ERA şi Cel ce VINE,cel Atotputernic.

 

2.-A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Miellui să fie lauda,cinstea,slava şi stăpânirea

în vecii vecilor! AMIN.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *