ŢEFANIA
7 octombrie 2015
HAGAI
7 octombrie 2015

JOCURI

10jocuri ext.doc
10jocuri ext.doc
10jocuri-ext.doc
46.5 KiB
99 Downloads
Details

JOCURI

  1. CATASTROFA

– se împart copiii în grupe (cu numãr egal de membri)

– în grupã, fiecare copil are câte o meserie, iar grupa rerpezintã un oraº.

– membrii unei grupe se aºeazã în ºir indian, aºezaþi pe vine sau pe jos, iar  grupele se        aºeazã paralel (cu distanþe mai mari între ele)

– când conducãtorul jocului va striga: „ESTE NEVOIE ÎN ORAª DE UN  ÎNVÃÞÃTOR”, de exemplu, „învãþãtorul” fiecãrei grupe se va ridica ºi îºi  va ocoli grupa lui pentru a reveni la     loc.

– pot fi strigate mai multe meserii deodatã: „ESTE NEVOIE ÎN ORAª DE UN DOCTOR,  DE UN ªERIF ªI DE UN POMPIER.” Aceºtia se vor ridica, vor   ocoli grupa ºi se vor aºeza la locul lor. DAR atenþie, ºerifii nu vor pleca decât în   momentul  în care doctorii au revenit la locul lor, iar pompierii doar atunci când   s-au întors ºerifii (ca la „Coºul cu fructe”).

– când conducãtorul jocului va striga „CATASTROFà ÎN ORAª”, fiecare membru            începând de la un anumit capãt, va ocoli grupa pentru a reveni la locul  lui. Dar atenþie la ordinea plecãrii (vezi explicaþiile de mai sus).

ECHIPÃ (ORAª): TÂMPLAR, PREOT, POLIÞIST, ÎNVÃÞÃTOR, DOCTOR, MECANIC,          POMPIER, PRIMAR

  1. ÎNTRECEREA FRUCTULUI

– grupul se împarte în 4 echipe, aºezate în careu (pãtrat).

– trebuie marcat centrul careului cu un obiect (scaun, bolovan)

– primul jucãtor din capãtul stâng al fiecrãrei echipe primeºte un fruct

– la un semnal, acest jucãtor ocoleºte centrul careului ºi merge (fuge) în   capãtul drept al echipei sale (deci nu la locul lui, în stânga)

– în timp ce el aleargã, toþi membri echipei sale se deplaseazã cu un loc spre stânga, pentru a ocupa locul liber lãsat de el ºi a-l elibera pe cel din dreapta, unde se va aºeza.

– dupã ce se aºeazã, jucãtorul respectiv dã fructul din mânã în mânã pânã la ultimul          jucãtor din echipa lui, din partea stângã.

– acesta va fugi, va ocoli centrul careului, se va aºeza în dreapta …. se repetã aceleaºi         miºcãri.

– va câºtiga echipa care va reveni la formula iniþialã cel mai repede

  1. PRINTRE PICIOARE

– grupul se împarte în echipe cu numãr egal de membri

– copiii (unei grupe) sunt aºezaþi în ºir indian, iar grupele paralele

– fiecare copil va þine picioarele desfãcute ºi mâinile pe ºoldul celui din faþã

– la un semnal, ultimul copil din fiecare grupã va trece printre picioarele  celor din faþa lui ºi se va aºeza în faþa rândului.

– câºtigã echipa care va reveni prima la forma (aºezarea) iniþialã.

  1. Aceeaºi aºezare ca la jocul nr. 4, însã primul copil va avea un obiect în mânã, iar membrii         grupei nu-ºi þin mâinile pe ºoldul celui din faþã, ci le folosesc, deoarece la semnal, fructul (obiectul) va trece din mânã în mânã, printre picioare.
  1. ÎNTRECEREA

– Materiale necesare: sfori

– grupul se împarte în echipe de orice mãrime (însã cu numãr egal de membri)

– membrii fiecãrei echipe vor sta cât se poate de apropiaþi, formând o grãmadã micã,        pentru a putea fi legaþi cu o sfoarã. Pentru ca grupa sã fie cât mai unitã este bine ca atunci când   sunt legaþi, toþi membrii sã þinã mâinile ridicate.

– se va trasa o linie pentru start ºi una la o distanþã  de 10 – 15 m pentru sosire.

– „Grãmezile” vor fi aliniate la start ºi la semnal se vor întrece

–  câºtigã „grãmada” care va reuºi sã ajungã întreagã ºi prima la sosire

!!! Dacã nu lucreazã împreunã, ca o echipã, nu vor reuºi.

  1. „STAI ÎN POALÔ

– toþi copiii vor fi aºezaþi pe douã cercuri concentrice, foarte apropiaþi unul de celãlalt.       Fiecare sã încerce sã atingã cu vârfurile lui cãlcâiele celui din faþã.

– la semnal, toþi vor ridica mâinile în laterale ºi fiecare se lasã uºor pe   genunchii celui din spatele lui

– dacã vor fi bine aºezaþi, vor sta în echilibru

– dupã mai multe încercãri, când în sfârºit copiii vor reuºi sã-ºi þinã     echilibrul,               conducãtorul jocului poate împinge unul din jucãtori ºi toþi ceilalþi vor cãdea (aminteºte-þi de jocul STATUIA)

  1. ÎNTRECERE

– Obiecte necesare: bãnci

– copiii se aºeazã pe bãnci, ca ºi cum ar sta pe cal

– la semnal, se ridicã ºi apucã cu mâinile banca ºi aleargã spre „linia de sosire”

– câºtigã echipa care va ajunge prima

  1. ALERGATEA

– cine este atins îngheaþã

– poate fi dezgheþat dacã alt jucãtor trece printre picioarele lui

– în timp limitã, cel care aleargã trebuie sã îngheþe cât mai mulþi jucãtori.

  1. FOTBAL ÎNTR-UN PICIOR

– bãieþi contra fete

– bãieþii joacã doar într-un picior

  1. PUNTEA

– copiii stau în „puntea A”

– conducãtorul strigã „PUNTEA B” ºi toþi trebuie sã alerge la acea punte – ultimul care     intrã în pãtrat, iese afarã

– se poate striga „ACEEAªI PUNTE A”.

A                            B                         C

puntea A       puntea B       puntea C

No tags for this post.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *